PROFIL ZAWODOWY

URSZULA RUSZKOWSKA

W pracowni S. Gołuba

W pracowni S. Gołuba

1. Nazwisko i imię, stanowisko:

Urszula Ruszkowska – magister archeologii Polski i powszechnej, kustosz muzeum.

2. Miejsce urodzenia i data:

Łask k/ Łodzi 8.II.1949 r.

3. Absolwentka:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łasku 1963 r.;

Liceum Ogólnokształcące w Łasku 1967 r.;

Instytut Archeologii – Uniwersytet Warszawski w Warszawie, 1975 r.;

Studium Podyplomowe Muzealnictwa i Konserwatorstwa Archeologicznego – Uniwersytet Warszawski, 1977 r.

4. Tytuły prac dyplomowych:

„Osadnictwo Ziemi Chełmskiej we wczesnym średniowieczu” – praca magisterska pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Gąssowskiego, Warszawa 1975 r. (niepublikowana);

„Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym rejonem osadniczym w Chełmie – Bieławinie” – praca kończąca studium podyplomowe, Warszawa 1977 r. (Lubelskie Materiały Archeologiczne, t. III, 1990, s. 55-89, Lublin).

5. Kariera naukowa/zawodowa:

Muzeum Okręgowe w Chełmie 1972 – 1981 r., potem rencistka zatrudniana sporadycznie w Muzeum (ostatnio od 2002 – 2006 r. i 2007 r.) oraz w firmie Usługi Archeologiczne. Stanisław Gołub (1997 – 2000 r.).

6. Specjalność w archeologii:

dzieje Chełmszczyzny w średniowieczu i nowożytności.

7. Prace terenowe:

– Kukawka, pow. Chełm – grodzisko stożkowate późnośredniowieczne, udział w pracach wykopaliskowych 1970 r. (lipiec);

– Niewęgłosz, pow. Radzyń Podlaski – grodzisko wczesnośredniowieczne, udział w badaniach wykopaliskowych 1971 r. (lipiec);

– Gosławice, pow. Konin – zamczysko nowożytne, udział w pracach wykopaliskowych 1972 r. (lipiec);

– Zawołocze i Nieborowa, pow. Włodawa – stanowiska paleolityczne i mezolityczne, udział w pracach wykopaliskowych 1973 r. (sierpień – październik);

– Brwinów, pow. Pruszków – osada z dymarkami z okresu rzymskiego, udział w badaniach wykopaliskowych 1976 r. (lipiec);

– Stołpie, pow. Chełm, udział w badaniach wykopaliskowych 1970 r. (lipiec);

– Chełm – Bieławin – wieża i osada średniowieczna, badania wykopaliskowe własne 1976 r. (czerwiec), 1979 r. (sierpień) oraz 1983 r. udział w badaniach;

– Majdan Nowy, pow. Chełm – grodzisko wczesnośredniowieczne i osada neolityczna, badania wykopaliskowe własne 1977 r. (sierpień), 1978 r. (lipiec – sierpień) i 1985 r. (lipiec) udział w badaniach;

– okolice Majdanu Nowego, badania powierzchniowe 1978 r. (kwiecień);

– obrzeża Chełma, badania powierzchniowe 1979 r. (październik);

– Uhrusk – cmentarz i osada późnośredniowieczne i nowożytne, badania wykopaliskowe własne 1988 r. (sierpień);

– Chełm, Górka (wokół katedry), badania ratownicze i nadzory 1983 r. (czerwiec – sierpień), 1984 r. (lipiec);

– Chełm, ul. Lubelska 18 – 20, badania ratownicze i nadzory 1993 r. (lipiec – sierpień), 1991 r. i 1994 r.

– Chełm, ul. Krzywa, udział w nadzorach 1994 r. (wrzesień – październik);

– Chełm, ul. Lubelska 55A i Podwalna, nadzory 1995 r.;

– Chełm, ul. Lubelska 11-13, udział w pracach ratowniczych i nadzorach 1996 – 1997 r.;

– Chełm, ul. Lubelska 56 i 56A, udział w nadzorach 1996 r.;

– Chełm, ul. Reformacka, Orlicz-Dreszera, Narutowicza, Mickiewicza i Obłońska, nadzory 1996 r.;

– Chełm, ul. Wiejska, Graniczna i Hrubieszowska, nadzory 1996 r.;

– Chełm, ul. Lubelska 54, udział w nadzorach 1997 r.;

– Chełm, ul. Lubelska 57, nadzory 1997 r;

– Chełm, ul. Lwowska 10, nadzory 1997 r;

– Chełm, ul. Krzywa 37, udział w pracach ratowniczych 1997 r;

– Chełm, ul. Łuczkowskiego 11, udział w nadzorach 1998 r;

– Chełm, ul. Batorego i Moniuszki, udział w nadzorach 1999 r.;

– Chełm, park na Górce, nadzory 1999 r.;

– Chełm, zbieg ulic Lubelskiej i Hrubieszowskiej, udział w nadzorach 1999 r.;

– Chełm, targowisko miejskie przy ul. Lwowskiej, nadzory 1999 r.;

– Chełm, ul. Czarnieckiego 8, udział w pracach ratowniczych 1999 r.;

– Chełm, ul. Zamojska, Partyzantów, Mechaniczna, Uściługska, Lubelska i Lwowska, nadzory 2000 r.;

– Chełm, ul. Wojsławicka, nadzory 2000 r.;

– Chełm, ul. Wiejska, Batorego i Moniuszki, nadzory 2000 r.;

– Chełm, ul. I Pułku Szwoleżerów i Stephensona, nadzory 2000 r.;

– Chełm, ul. Czarnieckiego 8, udział w pracach ratowniczych 2000 r.;

– Chełm, przy kaplicy św. Mikołaja i dawnym seminarium unickim, udział w nadzorach 2002 r.;

– Chełm, ul. Lubelska 7-9, udział w pracach ratowniczych 2003 r. (czerwiec – wrzesień);

– Chełm, ul. Popiełuszki, Reformacka i Lwowska, nadzory 2003 r.;

– Chełm, ul. Lubelska 55 przy kościele Rozesłania Apostołów, nadzory 2004 r.;

– Chełm, ul. Pocztowa 48-50, nadzory 2004 r.;

– Biskupice, pow. Świdnik przy kościele, nadzory 2006 r.

– Chełm, Plac Gdański, udział w nadzorach 2008 r.

– Łysołaje, pow. Łęczna, nadzory 2010 r.

– Podgórze, gm. Chełm, nadzory 2013 r.

Autorka i współautorka dokumentacji z powyższych badań archeologicznych w formie niepublikowanych maszynopisów oraz inwentarzy i klasyfikacji zabytków ruchomych z badań firmy S. Gołuba, przechowywanych w Muzeum Chełmskim w Chełmie oraz u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Chełmie.

8. Najważniejsze osiągnięcia zawodowe – publikacje:

Chełm – Bieławin. „Informator Archeologiczny. Badania 1976”. Warszawa 1977, str. 176.

Majdan Nowy, gm. Wojsławice. „Informator Archeologiczny. Badania 1977”. Warszawa 1978, str. 179 – 181.

Majdan Nowy, gm. Wojsławice. „Informator Archeologiczny. Badania 1978”. Warszawa 1979, str. 179 – 180.

Chełm – Bieławin. „Informator Archeologiczny. Badania 1979”. Warszawa 1980, str. 149 – 151.

Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym rejonem osadniczym w Chełmie – Bieławinie, „Lubelskie Materiały Archeologiczne”. Tom III, 1990, s. 55-89;

Badania na stanowisku 11/12 i 13 w Uhrusku, gm. Wola Uhruska, „Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1987 – 1988 roku”, Nr III, 1994, s. 45-49;

Późnośredniowieczna wieża murowana w Chełmie – Bieławinie [w:] Chełm i Chełmskie w dziejach, Chełm 1996, str. 245-264;

Wyniki badań ratowniczych w Chełmie, ul. Lubelska 14 – 20, stanowisko 19 w 1993 i 1994 r. „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. I, 1996, str. 133-140;

Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych na terenie miasta Chełma, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. V, 2000, s. 165-168;

Czy na Górce znajdowało się miejsce kultu pogańskiego? „Eastern Review”, t. 4, Łódź 2000, s. 405-410;

Chełm – Bieławin. U źródeł miasta. [w:] Badania archeologiczne o początkach i historii Chełma, Lublin 2002, str. 37-57;

Geneza chrześcijaństwa na Ziemi Chełmskiej, [w:] ”Do piękna nadprzyrodzonego”. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku na terenie dawnych diecezji chełmskich Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnego i Greckokatolickiego, t. I, Chełm 2003, s. 8-25.

– Urszula Ruszkowska, Stanisław Gołub: Pozostałości wieży kamiennej w Chełmie – Bieławinie – próba utworzenia rezerwatu archeologicznego [w:] Najważniejsze odkrycia archeologiczno – architektoniczne Chełma i okolic. Chełm 1997, s. 73 -75

– Andrzej Bronicki, Urszula Ruszkowska: Monety późnośredniowieczne i nowożytne z badań wykopaliskowych przy cerkwi w Uhrusku, woj. chełmskie. „Wiadomości Numizmatyczne”. Rok XLI – zeszyt 3-4. Warszawa 1997, s. 175 – 183.

Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych przy kościele w Biskupicach, pow. świdnicki. “Archeologia Polski Środkowowschodniej”. Tom IX. 2007, s. 145 – 148.

Z dziejów osadnictwa w Podgórzu – Spasie koło Stołpia, powiat i gmina Chełm. “Rocznik Chełmski”. Tom 12. Chełm 2008, s. 25 – 58.

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Majdanie Nowym, pow. Chełm. “Rocznik Chełmski”. Tom 15. Chełm 2012.

9. Popularyzacja archeologii:

U źródeł miasta. „Tygodnik Chełmski” z 1 października 1983 r.;

Początek dała Górka, „Tygodnik Chełmski” z 5 listopada 1883 r.;

Jak stroiły się średniowieczne chełmianki? „Tygodnik Chełmski” z 17 grudnia 1983 r.;

Grodziska średniowiecznej Chełmszczyzny, „Tygodnik Chełmski” z 13 lipca (cz. 1), 16 lipca (cz. 2), 20 lipca (cz. 3) 1985 r.;

Chełmskie wieże (cykl w „Wieściach Chełmskich”): Wieże średniowieczne, „Wieści Chełmskie” Rok III, nr 10(25), grudzień 1993 r.; Wieża w Stołpiu, „Wieści Chełmskie”, Rok IV, nr 1(26), styczeń 1994 r.; Wieża w Bieławinie, „Wieści Chełmskie”, Rok IV, nr 2(27), luty – marzec 1994 r.; Wieże miasta Chełma, „Wieści Chełmskie”, Rok IV, nr 4(29), maj 1994 r.;

Ulica Krzywa odkrywa dawne dzieje Chełma, „Wieści Chełmskie”, Rok V, nr 8(41), grudzień 1995 r.

Zagadkowa wieża, „Spotkania z Zabytkami” Nr 3, 2002 r.;

Domniemane miejsce kultu pogańskiego na Górce Chełmskiej, „Z Otchłani Wieków”, R. 58, Nr 1-4, 2003 r.

Serce miasta, „Super Tydzień Chełmski”, nr 14 (179) z 4-10 kwietnia 2005 r. (cz. I); nr 15 (180) z 11-17 kwietnia 2005 r. (cz. II).

– Ewa Hordejuk, Teresa Mazurek, Urszula Ruszkowska: Strój i ozdoby stroju [w:] Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kultury regionu chełmskiego. Chełm 2007, s. 51 – 74.

Historia łaskich dworów [w:] “Na Sieradzkich Szlakach”. Nr 4/108/2012/XXVII, s. 15 – 17.

Rewitalizacja rynku i kolegiaty w Łasku [w:] “Na Sieradzkich Szlakach”. Nr 4/112/2013/XXVIII, s. 27 – 29.

10. Artykuły w przygotowaniu:

Tajemnice łaskich dworów.

– Geneza miasta Łasku  

 

Prowadzę jeszcze jeden blog psychologiczno – biznesowy:

KU PRZYSZŁOŚCI…. DROGI SAMOREALIZACJI

Kontakt:   u.ruszkowska@gmail.com